Phòng Kế hoạch - Tài chính

Vị trí và chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Phát  thanh - Truyền hình II, thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu tổ chức quản lý và thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Kế hoạch - Tài chính có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Phòng Kế hoạch - Tài chính có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Giúp Hiệu trưởng xây dựng quy hoạch, kế hoạch trung hạn và dài hạn, kế hoạch hàng năm về kinh tế - tài chính của Trường trình cấp trên phê duyệt.

2. Hướng dẫn các đơn vị trong Trường xây dựng kế hoạch nhiệm vụ và kế hoạch ngân sách hàng năm. Và là đầu mối tổng hợp và xây dựng nhiệm vụ và kế hoạch ngân sách hàng năm của Trường.

3. Xây dựng và trình Hiệu trưởng kế hoạch phân bổ kinh phí cho các đơn vị trong toàn Trường và hướng dẫn các đơn vị triển khai sử dụng kinh phí đã được phân bổ.

4. Kiểm tra và thực thi các khoản thu, chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản và nguồn hình thành tài sản, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản; thẩm định các báo giá, thẩm định tài chính của các hợp đồng, chương trình, dự án.

5. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng chế độ chính sách, các quy định, quy trình về tài chính. 

6. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hạch toán độc lập lập báo cáo tài chính theo quy định. Lập báo cáo tài chính, báo cáo công khai các chỉ tiêu tài chính theo đúng quy định của Nhà nước, Đài TNVN và của Trường.

7.  Hạch toán, ghi sổ và lưu trữ sổ sách, tài liệu kế toán theo quy định hiện hành.

8. Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ.

9. Xây dựng Quy chế quản lý tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ theo định hướng thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại đơn vị.

10. Đề xuất và trình Hiệu trưởng các giải pháp tăng thêm nguồn thu và các phương án sử dụng hiệu quả mọi nguồn thu của Trường.

11. Phối hợp với các đơn vị lập phương án, tính hiệu quả của các chương trình liên kết, hoạt động có thu ngoài nguồn ngân sách nhà nước, xây dựng cơ chế tài chính đối với các chương trình, hoạt động này.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng được Hiệu trưởng giao.

Nhân sự

1. Nguyễn Thị Diễm Thúy - Kế toán trưởng

2. Phạm Mạnh Hưng - Kế toán viên

3. Kim Thu Huyền - Kế toán viên

4. Đào Thị Thúy - Thủ quỹ

Liên hệ

- Phòng làm việc : P. B206

- Điện thoại : 08.38353278 hoặc 08.38395266 - 12

Thông báo

Thông báo Về việc nộp tiền học phí kỳ I năm học 2013-2014 Các lớp cao đẳng và TCCN chính quy (30/08/2013)

Thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng học kỳ I năm học 2012 - 2013 (06/05/2013)

- Thông báo về việc nhận thẻ ATM do Ngân hàng Sacombank phát hành (14/06/2012)

- Thông báo về việc thay đổi hệ thống tài khoản thanh toán lương. (14/05/2012)

- Thông báo nhận học bổng ( tải về )và danh sách ( tải về) nhận tiền học bổng học kì I năm học 2011 - 2012. (08/05/2012)

- Thông báo về việc quyết toán thuế thu nhập nhân năm 2011. (29/02/2012)

- Thông báo nhận học bổng ( tải về )và danh sách ( tải về) nhận tiền học bổng học kì II năm học 2010 - 2011. (07/12/2011)

- Thông báo về việc chi tiền trợ cấp khó khăn cho CB, GV, NV có hệ số lượng từ 3.0 trở xuống. (09/06/2009)

- Hoàn thuế thu nhập cá nhân của đợt thanh toán tiền phụ trội năm học 2008-2009. (10/11/2009)

- Số sổ bảo hiểm xã hội và nơi đăng ký khám chữa bệnh. (14/01/2010)

- Thông báo nhận học bổng đợt 2 năm 2009. (22/01/2010)

- Danh sách nhận học bổng đợt 2 năm 2009. (22/01/2010)

- Thông báo miễn giảm học phí HK1 năm học 2009-2010. (22/01/2010)

- Miễn giảm học phí HK1 năm học 2009-2010. (22/01/2010)

- Thông báo trợ cấp khó khăn - Đợt 1 năm 2011. (21/04/2011)

- Thông báo về việc trừ thuế thu nhập. (17/08/2011)

- Thông báo nhận tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân 2010. (19/09/2011)

© 2010 - 2015 Trường CĐ Phát Thanh Truyền Hình II. Tất cả quyền được bảo lưu.